Blog

Home Blog

जेष्ठ नागरीकहरुका लागी स्वस्थ जिवनयापनका लागी आवश्यक सुझावहरू:

May 18th, 2018

१.शारिरिक रुपमा तन्दरुस्त रहनको लागी नियमित रुपमा शारिरिक व्यायम गरौ शारिरिक रुपमा तन्दरुस्त रहनको लागी नियमित रुपमा शारिरिक व्यायम गरौ ...

Read More

What is ageing?

May 18th, 2018

• It is a progressive and generalized impairment (disease) of body functions resulting in, loss of adaptive responses to stress ...

Read More